Medlem af sammenslutningen af Danske Svømmebadsinstallatører

Captura filteranlæg

Captura® er et filtersystem til behandling af badevandet i offentlige svømmebassiner.

Captura® kommer fra latin og kan oversættes med "værditilvækst". Navnet er ikke valgt tilfældigt. Romerne kunne via deres aquadukter transportere vand over lange afstande uden at tilføre energi udefra. Det er noget, vi i dag har svært ved at forestille os. Vi monterer hellere en ekstra pumpe og skænker ikke de miljømæssige eller økonomiske konsekvenser en tanke. Dette gav os idéen til at udvikle Captura®, der er et helt nyt filtersystem.

Med ”verdens bedste sandfilter” monteret i en delstrøm, kan der filtreres meget finere end med et vanligt sandfilter. De fremragende filtreringresultater skyldes bl.a. den lave hydraulisk overfladebelastning, idet vandstrømmen sænkes ved lav hastighed i forhold til overfladearealet gennem det åbne trykløse filter. Der tilsættes ligeledes flokningsmiddel for at opnå frafiltrering af helt små partikler.

Captura®-filtrene har et lavt energi- og skyllevandsbehov, og der returskylles inden for to døgn gennem dysebund til genvindingsanlæg for at få partikler opkoncentreret og til kloak. Captura®-anlæggene opkobles til central PLC med overvågning af skyl, og vandforbruget summeres til PLC’ens miljøovervågningsmodul.

Captura® spilder hverken strøm eller vand

  • Trykløst sandfilter med filtrering ned til 2 μ.
  • Ingen sammenklumpning af filtermaterialet, hvilket giver optimal filtrering.
  • Effektiv og kort returskylletid, der opnås i kraft af en fremragende skylleproces.
  • Ca. 20-30 % lavere energibehov end ved anvendelse af tryksandfiltre.
  • Ca. 40-60 % mindre pladsbehov end ved anvendelse af tryksandfiltre.
  • Ca. 30-50 % mindre skyllevandsbehov end ved anvendelse af tryksandfiltre.
  • 100 % fuldautomatisk: Minimal pasning – stort overblik.

Captura® kontra tryksandfiltre

Captura® er designet med en overløbsrende rundt om filterkammeret, hvorved der opnås en skimmer-effekt på et meget større areal end i et konventionelt sandfilter. Filterkammeret i et Captura®-anlæg er åbent og har ingen indbygningsdele, der forstyrrer sandets overflade.

Herunder illustreres Captura®s store fordele ift. filterets areal og overløbsrende samt den cirkulerende vandmængde.

Ved rensning af badevand med et Captura® filteranlæg bliver vandhygiejnen optimal. Jo bedre filtret fungerer, desto mindre risiko udsættes badegæsten for. Men det er også meget vigtigt at nedsætte vand- og energiforbruget mest muligt.

Her er filterværdierne for Captura sat op imod standardværdierne for tryksandfiltre:

 

Captura filteranlæg

Standardværdier for tryksandfiltre

Engergibehov

40-60 W/m3

70-90 W/m3 cirkulerende vandmængde

Pladsbehov

0,7-0,9 m3/m3

1,4-1,9 m3/m3 cirkulerende vandmængde

Skyllebehov

3,25 m3/m2

6-8 m3/m2 filterareal

Filterhøjde

2,30 meter

3,5-4,5 meter

Min. rumhøjde

2,5 meter

4,0 meter

100 % plant filtermedie

100 % plant filtermedie

35-50 % flere filterdyser end øvrige sandfiltre

35-50 % flere filterdyser end øvrige sandfiltre

Captura filteranlæg i parallelforbindelser

Captura filteranlæg i parallelforbindelser

Dimensioner på Captura® filteranlæg

Captura® er udviklet på basis af de samme tekniske principper og nødvendige udstyrsfunktioner, som anvendes i almindelige tryksandfiltre. Det nye filtersystems flow forhold er dog blevet markant forbedrede, hvilket også gælder for filterevnen og dermed vandkvaliteten.

På grund af Captura®s kompakte modulopbygning skal døråbningen til teknikrummet blot være på 0,9 x 2,0 m uanset filtrets kapacitet - et vigtigt argument, hvis man overvejer at renovere sit eksisterende anlæg.

Et Captura® anlæg sparer energi fordi eksisterende højdeforskelle i teknikrummet og rørføringen til de frekvensstyrede cirkulationspumper kan udnyttes fuldt ud. Der skal ikke oparbejdes et tryktab for at skabe cirkulation.

Det markant mindre pladsbehov skyldes først og fremmest den pladsbesparende firkantede form, samtidig med at det giver mulighed for at kunne gennemføre en filterskylning på en meget lille flade på blot 1,0 el. 1,5 el. 2,0 el. 3,0 m2.

Filtreringskapacitet

Højde

Dybde

Bredde

30m3/t

2,30

2,29

1,28

60m3/t

2,30

2,32

1,84

90m3/t

2,30

2,32

3,10

120m3/t

2,30

2,32

3,54

150m3/t

2,30

2,32

4,90

180m3/t

2,30

2,32

5,44

210m3/t

2,30

2,32

6,70

240m3/t

2,30

2,32

7,24

270m3/t

2,30

2,32

7,56

300m3/t

2,30

2,32

8,72

330m3/t

2,30

2,32

9,40

360m3/t

2,30

2,32

10,0

Alle anlægsstørrelser kan kombineres med hinanden, og efter behov udvides ved at forbinde anlæggene parallelt.

Flokning

Den i bassinvandet forekommende kolloide forurening kan kun i meget begrænset udstrækning tilbageholdes i et sandfilter. Flokning, det vil sige sammensmeltning af kolloide partikler til filtrerbare partikler, er derfor en integreret del af hele vandbehandlingen.

De kolloide partikler er normalt negativt ladede. Flokningsmidlerne vil i vand, ved en kemisk reaktion med vandets calciumhydrogen-carbonatindhold, danne positivt ladede hydroxidioner som tiltrækker kolloiderne. Se fig. 1. og 2.

De dannede flokke bestående af hydroxidioner med adsorberede kolloider tilbageholdes i filteret. Dannelsen af hydroxidionerne -og den efterfølgende udflokning tager en vis tid. Flokningsmidlet skal derfor kontinuerligt tilsættes i små doser umiddelbart efter cirkulationspumpen og så langt før filteret som muligt. Herved undgås, at flokkene bliver slået i stykker i pumpen.

Den rigtige doseringsmængde må udfra bedømmelse af turbiditet på bassinvandet bestemmes ved det enkelte anlæg.

En overdosering kan medføre, at bassinvandet får et “hvidligt, sløret” udseende.

Læs mere om flokning